Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Anna Drosik  – Szłapka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Anna Drosik – Szłapka ul. Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan, NIP 7792226923, REGON 301943208 (dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”) przetwarza Twoje dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Drosik – Szłapka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Drosik – Szłapka, ulica Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan, NIP 7792226923, REGON 301943208.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
 3. pisemnie, na adres: ul. Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan,
 4. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ads@radcaprawny-koscian.pl,
 5. telefonicznie: 509 717 964.
 6. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 7. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi w ramach wykonywania zawodu przez radcę prawnego lub znajdą zastosowanie w szczególności następujące przesłanki:
 8. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 9. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 10. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO).
 11. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po tym czasie dane osobowe ulegną usunięciu.
 • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Możesz przekazać te dane innemu Administratorowi danych, lub zażądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody on-line, lub na nasz adres korespondencyjny i e-mailowy lub u nas w siedzibie np. według wzoru:

I wariant:

Oświadczam, że wycofuję moją zgodę w całości na przetwarzanie moich danych osobowych udzieloną „Kancelarii” z siedzibą w Kościanie i żądam usunięcia podanych przeze mnie bez zbędnej zwłoki.

II wariant:

Oświadczam, że wycofuję moją zgodę w części na przetwarzanie moich danych osobowych udzieloną „Kancelarii” z siedzibą w Kościanie i żądam usunięcia podanych przeze mnie danych bez zbędnej zwłoki. Wycofanie zgody dotyczy następujących danych ………………………………………………………. (wypełnić).

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy.
 • Twoje dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.