Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelaria Radcy Prawnego Anna Drosik – Szłapka, ul. Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan, NIP 779 222 69 23, REGON 301943208, tel. 509 717 964, e-mail ads@radcaprawny-koscian.pl, www.radcaprawny-koscian.pl
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim bezpośrednio poprzez Serwis oraz jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 5. Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Drosik – Szłapka;
 6. Serwis—system aplikacji internetowych stanowiących Katalog Zasobów połączonych wzajemnymi relacjami i udostępnianych pod domeną http://radcaprawny-koscian.pl wraz ze świadczonymi usługami poprzez ten Serwis;
 7. Użytkownik lub Usługobiorca — każdy, kto korzysta z powszechnie dostępnych Usług świadczonych w ramach Serwisu przez Usługodawcę;
 8. Właściciel Serwisu – Usługodawca.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
 10. Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

– Formularz kontaktowy on-line – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy formularza służącemu zgłoszeniu Usługodawcy zapytania. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie opcji „Poproś o poradę prawną, wypełnij formularz” na „Stronie głównej” i „Kontakty” www.radcaprawny-koscian.pl. Wypełniony formularz, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej, po kliknięciu opcji „wyślij” zostaje dostarczony Usługodawcy.

 • Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i Polityce Cookies.
 • Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • dostęp do sieci Internet;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (email),
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, lub Opera w wersji 52 i wyższych lub Firefox w wersjach 60.0.1 i wyższych lub Google Chrome w wersji 66 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez danego Użytkownika o charakterze bezprawnym, a także zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Użytkownika Usługodawca może podjąć czynności o charakterze prawnym i faktycznym adekwatne do tych działań.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej www.radcaprawny-koscian.pl zawierającej pliki udostępniane w ramach usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: ads@radcaprawny-koscian.pl, bądź pisemnie – na adres Kancelaria Radcy Prawnego Anna Drosik – Szłapka ul. Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan.
 5. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 6. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 7. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. Odpowiedź nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 5 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług formularza kontaktowego.
 10. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności i Polityka cookies.
 12. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie www.radcaprawny-koscian.pl oraz będących składnikiem Usług przysługują Usługodawcy.
 1. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu teleinformatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 4. Dodatkowo zaleca się uruchomienie zapory systemowej na komputerze Użytkownika.
 5. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu w razie zmiany koncepcji którejkolwiek ze świadczonych Usług, które w założeniu mają być ciągle doskonalone, lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Data wejście Regulaminu w życie: 10.04.2020 r.

– Formularz kontaktowy on-line – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy formularza służącemu zgłoszeniu Usługodawcy zapytania. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie opcji „Poproś o poradę prawną, wypełnij formularz” na „Stronie głównej” www.radcaprawny-koscian.pl. Wypełniony formularz, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej, po kliknięciu opcji „wyślij” zostaje dostarczony Usługodawcy.

 • Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i Polityce Cookies.
 • Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • dostęp do sieci Internet;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (email),
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, lub Opera w wersji 52 i wyższych lub Firefox w wersjach 60.0.1 i wyższych lub Google Chrome w wersji 66 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez danego Użytkownika o charakterze bezprawnym, a także zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Użytkownika Usługodawca może podjąć czynności o charakterze prawnym i faktycznym adekwatne do tych działań.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej www.radcaprawny-koscian.pl zawierającej pliki udostępniane w ramach usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: ads@radcaprawny-koscian.pl, bądź pisemnie – na adres Kancelaria Radcy Prawnego Anna Drosik – Szłapka ul. Marii Konopnickiej 5, 64-000 Kościan.
 5. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 6. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 7. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. Odpowiedź nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 5 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług formularza kontaktowego.
 10. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności i Polityka cookies.
 12. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie www.radcaprawny-koscian.pl oraz będących składnikiem Usług przysługują Usługodawcy.
 1. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu teleinformatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 4. Dodatkowo zaleca się uruchomienie zapory systemowej na komputerze Użytkownika.
 5. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu w razie zmiany koncepcji którejkolwiek ze świadczonych Usług, które w założeniu mają być ciągle doskonalone, lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Data wejście Regulaminu w życie: 10.04.2020 r.