Prawo rodzinne

Sprawy związane z ustaniem małżeństwa

Rozwód :

 • pomoc prawna przy ustaleniu przesłanek koniecznych do stwierdzenia rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • alimenty na małoletnie dzieci oraz małżonka,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 • kwestie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi,
 • podział majątku wspólnego małżonków.

Separacja :

 • pomoc prawna przy ustaleniu przesłanek koniecznych do stwierdzenia rozkładu pożycia małżeńskiego, oraz przy wyborze trybu koniecznego do uzyskania orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym i procesowym,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • alimenty na małoletnie dzieci oraz małżonka,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 • kwestie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi,
 • podział majątku wspólnego małżonków.

Unieważnienie małżeństwa:

 • pomoc prawna w ocenie czy w sprawie zaistniały przeszkody będące podstawą do zawarcia małżeństwa,
 • kwestie związane z konwalidacją małżeństwa.

Stwierdzenie istnienia i nieistnienia małżeństwa:

 • pomoc prawna w ocenie skuteczności przesłanek będących podstawą do stwierdzenia istnienia bądź nieistnienia małżeństwa,
 • powództwo o ustalenie, że małżeństwo nie zostało zawarte,
 • powództwo o ustalenie, że małżeństwo zostało rozwiązane,
 • powództwo o ustalenie, że małżeństwo zostało unieważnione,
 • powództwo o ustalenie istnienia małżeństwa, gdy pomimo zawarcia związku małżeńskiego brak jest aktu małżeństwa.

 

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych

Dochodzenie alimentów na drodze sądowej:

 • doradztwo w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji oraz wysokości świadczeń alimentacyjnych,
 • alimenty na zaspokajanie potrzeb rodziny w trakcie trwania związku małżeńskiego,
 • alimenty na utrzymanie i wychowanie dzieci,
 • powództwo o obniżenie lub podwyższenie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Umowy alimentacyjne:

 • doradztwo i pomoc prawna przy sporządzaniu umowy pomiędzy rodzicami co do wysokości alimentów,
 • sporządzanie wzorów umów alimentacyjnych.

Egzekucja roszczeń alimentacyjnych:

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • pomoc w ustaleniu przesłanek koniecznych do dochodzenia alimentów od osoby przebywającej poza granicami kraju.

 

Sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Ustalenie pochodzenia dziecka:

 • pomoc prawna w kwestiach związanych z ustaleniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sądowe ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sądowe ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego,
 • dowody biologiczne w procesach dotyczących pochodzenia dziecka, w tym dowód z badań DNA,
 • uznanie ojcostwa.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej:

 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zmiana wyroku rozwodowego w punkcie dotyczącym miejsca zamieszkania małoletniego dziecka oraz wykonywania władzy rodzicielskiej.

  Inne formy wykonywania władzy rodzicielskiej:

 • przysposobienie dziecka małoletniego oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • opieka nad małoletnim,
 • kuratela.

 

Sprawy majątkowe

Kwestie związane z małżeńskimi ustrojami majątkowymi:

 • ustawowe ustroje majątkowe,
 • umowne ustroje majątkowe,
 • przymusowa rozdzielność majątkowa.

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej:

 • sporządzanie i składanie wniosku o podział majątku wspólnego,
 • sporządzanie umów o podział majątku wspólnego,
 • doradztwo przy dokonywaniu fizycznego podziału nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków,
 • kwestie spłat i dopłat,
 • ustalenie nierównych udziałów małżonków w powstaniu majątku wspólnego.

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd:

 • doradztwo i sporządzenie wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • sporządzenie wniosku o wydanie przez sąd rodzinny zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego dziecka przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

 Zniesienie wspólności ustawowej:

 • doradztwo w zakresie umownego zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego, poprzez ograniczenie, rozszerzenie wspólności ustawowej , lub ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • sporządzenie i złożenie pozwu o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • doradztwo w sprawie zniesienia wspólności ustawowej z mocy prawa w przypadku ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, orzeczenia separacji, rozwodu i śmierci jednego z małżonków.

Uczestniczenie małżonka w działalności gospodarczej:

 • małżonkowie jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • małżonkowie jako przedsiębiorcy,
 • podatek od spadków i darowizn.