Zamówienia publiczne

Dla Wykonawców:

 

 

 • pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

 

 

Dla Zamawiających:

 

 

 • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
 • pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 •  doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.